อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน      นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตาม      หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ใน    สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3.พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4.กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาน        ศึกษา
6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลฯ

 ธเนศ บุญแท้

 นายธเนศ บุญแท้
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 no avatar woman นางสาวกันทิมา ใบตะเห
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
สมนึก ธรรมชาติ นายสมนึก ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ก้องเกียรติ บุญโสดา02

นายก้องเกียรติ บุญโสดา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com