อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ

 งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  • ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานความร่วมมือ

 no avatar

 นายพิเชษฐ  สัมปชาโน
หัวหน้างานความร่วมมือ

 no avatar

 นายณัฐพงศ์  ดีนวนพะเนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ก้องเกียรติ บุญโสดา02 นายก้องเกียรติ  บุญโสดา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com