อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ       

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

 วชระ สงวนอาสน

นายวัชระ  สงวนอาสน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 no avatar woman


ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

สุนิสา กี่สุ้น

นางสุนิสา กี่สุ้น
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ก้องเกียรติ บุญโสดา02

นายก้องเกียรติ บุญโสดา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com