อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานบุคลากร       

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  • แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  • จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  • ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  • ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
  • การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  • การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบุคลากร

 สรณวิชญ์ ชูพรหม

นายสรณวิชญ์ ชูพรหม
หัวหน้างานบุคลากร

no avatar woman 

นางสาวธนิศา รัตนกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 สุภาวดี พรหมแก้ว1  นางสาวสุภาวดี พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบุคลากร

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ zip icon

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ zip icon

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชกาpdf icon

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูpdf icon

- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการpdf icon

- แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com