อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานอาคารสถานที่

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บุคลากรงานอาคารสถานที่

 ประสาน หมินแดง

 นายประสาน หมินแดง
หัวหน้างานอาคารสถานที่

   
ธิติพงษ์ ทิพรัตน์  นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
no avatar นายวศโดม  จุลิวรรณลีย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 เสถียร พรมสอน

 นายเสถียร พรหมสอน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

   
 ธวัชชัย รัตนนิมิตร

 นายธวัชชัย รัตนนิมิตร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

 no avatar


เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

 ประยูร เพชรสุวรรณ

 นายประยูร เพชรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(คนสวน)

 สุกิจจา จันทศรี

นางสุกิจจา จันทศรี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(คนงาน)

 no avatar

 นายสุภชัย รอดชนะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(รปภ.)

 
   
   

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com