อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒฯ

  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
  • จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  • ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  • จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย

บุคลากรงานสวัสดิการ

 นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์

นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 no avatar woman

นางสาวสิรภัทร บิลหล๊ะเต๊ะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

no avatar woman

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 no avatar woman


เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 no avatar woman

นางสาวโรสวาตี รอเซะ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

no avatar นายสฤก พรหมกำเนิด
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
no avatar woman
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com