อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒฯ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
  • ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลป หัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
  • จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
  • ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
  • ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานกิจกรรมฯ

 สุวิทย์ เชยบัวแก้ว

นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วัชระ สงวนอาสน์

นายวัชระ สงวนอาสน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(นศท.) 

no avatar
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชาญศิลป์ พรุเพชรแก้ว นายชาญศิลป์ พรุเพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
สมจิตร รัสวรรณโณ นายสมจิตร รัสวรรณโณ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
no avatar woman นางสาวรัชดาภรณ์  จิตตารมย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ

นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com