อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 งานปกครอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒฯ

 งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

- ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
- ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้        ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
- พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้          ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
- จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
- สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
- ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรงานปกครอง

 นายสุวิทย์ ตาตะนันท์

นายสุวิทย์  ตาตะนันท์

หัวหน้างานปกครอง

 no avatar

 

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

no avatar ว่าที่ร้อยตรีนัทธพงศ์ สิงห์พรหม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ

 นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com