อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

อุตสาหกรรมยาง

ปรัชญา

                วิชาการเด่น    เน้นวินัย    ใฝ่เรียนรู้     สู่อาชีพ

 

วิสัยทัศน์

           มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิจัยและพัฒนา  บริการวิชาการ  เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และมีสมรรถนะในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

พันธกิจของแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

          1.  จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพ

          2. วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์และนำผลวิจัยไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์สู่ชุมชนและสังคม

          4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม  โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

อัตลักษณ์ของแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

           ล้ำเลิศคุณธรรม   ก้าวนำวิชาการ

 

 

เอกลักษณ์ของแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

           ผู้นำการพัฒนา  มีจิตอาสา  พัฒนาวิชาชีพสู่สากล

 

บุคลากรของแผนก อุตฯยาง

 no avatar woman นางวิชชุดา  คงวิทยา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
ธิติพงษ์ ทิพรัตน์(new)

นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์
ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 no avatar woman

นางสาวรัชดาภรณ์  จิตตารมย์ 
ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com